GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş

1980 Yılında Gümüşhane ilinde Kurşun-Bakır-Çinko kompleks cevherlerini ihtiva eden maden sahasını işletmek üzere, 40 yıldır Krom ve Çinko madenciliği faaliyetlerini başarı ile sürdüren ortaklarımız tarafından kuruldu. 2005 yılından itibaren ortaklığımız ile bugünkü şirket yapısına kavuşmuştur.

 

Gümüştaş Maden A.Ş, Gümüşhane deki faaliyetleri yanında, 2007 yılında yine ülkemizin önemli maden sahalarından Niğde-Bolkar Altın-Gümüş madenini de satın alarak faaliyet alanını genişletmiştir.

 

2011 yılında da Gümüştaş Madencilik, Niğde-Bolkar’da Mücavir sahamızdaki Esen Madencilik A.Ş. ye ait Altın-Gümüş madenin işletilmesine %50 oranında ortak olmuş ve bu şirkette üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Gümüştaş A.Ş. olarak, hızla devreye soktuğumuz projeler, yeni yatırımlar, ileriki yıllarda uygulayacağımız projelerle Türkiye’nin önemli bir Altın-Gümüş ve Metal madenleri üreticisi olmayı planlamaktayız.

gumustas-banner-1

Arama Üretim Faaliyetleri

Faaliyette bulunduğumuz işletmeler;

  • Gümüşhane Hazine Mağara Çinko, Kurşun, Bakır Yeraltı İşletmesi
  • Gümüşhane Çinko, Kurşun, Bakır flotasyon tesisi
  • Niğde-Bolkar Madenköy Altın, Gümüş, Kurşun, Çinko Yeraltı İşletmesi
  • Niğde Tepeköy Altın-Gümüş Zenginleştirme Tesisi

 

Arama projelerimiz;

  • Gümüşhane Kırkpavli Altın, Gümüş, Kurşun, Çinko, Bakır Arama Projesi
  • Adıyaman Tut Sahası Bakır Arama
  • Bolkardağ Sülfür Kompleks Cevher Arama Projesi
  • Ayrıca Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan potansiyel sahalarda jeokimyasal ve jeolojik etüt çalışmaları devam etmektedir.
gumustas-banner-2

BOLKARDAĞ MADENKÖY İŞLETMESİ

Niğde-Bolkar maden yataklarını işleterek yurt ekonomisine kazandırmak amacıyla; maden arama + hazırlık çalışmalarını 2007 yılından beri kesintisiz sürdürülmüş ve elde edilen olumlu sonuçlara bağlı olarak maden sahasında cevher üretim ve zenginleştirme tesisleri yatırımı gerçekleştirmiştir.Niğde-Bolkar’da Şirketimiz, değerli metaller sınıfında olan Altın ve Gümüş cevherleri üretmektedir.

Orta Toroslarda yer alan Bolkardağların da madencilik M.Ö. 800 yıllarında Hititler ile başlamış olup Cumhuriyet tarihine kadar farklı dönemlerde, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı tarafından işletilmiştir. Eski tarihlerde yüksek tenörlü sülfür kurşun cevheri üretimi yapılmış ve yakın köylerde eritilerek metal  kurşun ve gümüş elde etmişlerdir.

 

Maden işletmelerinde günümüzde Au, Ag, Zn cevher üretimleri yapılmakta olup, oksit Zn cevheri tüvenan direk satışı yapılmaktadır. Üretilen oksit Au ve Ag cevheri Tepeköy tesisinde işlenerek dore altın ve gümüş külçeler elde edilmektedir.

 

Ayrıca arama projeleri kapsamında derinlerde (1400 kotları) tespit edilen sülfür Pb, Zn cevheri üretimi için fizibilite ve hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

 

Şantiye alanı 1650 kotlarında olup mevcut durumda çalışma yapılan ocaklar 1900 – 2450 kotları aralıktadır. Maden işletmesinde toplam 220 personel istihdam edilmektedir.

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ

Bolkardağ yeraltı madenlerinden elde edilen cevher, nakliye araçları ile Tepeköy Cevher Zenginleştirme tesisine taşınmakta ve tank liçi yöntemiyle işlenerek dore altın ve gümüş elde edilmektedir.Cevher zenginleştirme tesisinde 20,0 kuru ton / saat tüvenan cevher işlenmekte olup, 24 saat, 365 gün boyunca üretim faaliyetlerine devam etmektedir.Tesise beslenen cevherin ortalama tenörü Altın ~8,5 gr / ton, Gümüş (Ag) ~220 gr / ton’dur.

Kırma - Eleme

Altın – Gümüş cevherinin liç prosesine girebilmesi için uygun tane boyuna getirilmesi gerekmektedir. Bunun için de 1 adet çeneli kırıcı, 1 adet çekiçli kırıcı, eleme sistemleri ve konveyör bantlardan oluşan bir sistemde, kırma eleme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Öğütme

Öğütme işlemi 2 adet bilyalı değirmen vasıtasıyla yapılmakta olup, 2. değirmen kapalı devre siklon sistemi ile çalışmaktadır. Ünitenin amacı bu malzemenin tane boyunun %80’inin 74 mikron altında olmasını sağlamaktadır. Böylece, yüzey alanı daha da genişleyecek ve siyanür her bir taneye nüfuz edecektir.

Sıcak Kireç

Öğütülmüş cevher(pulp), yaklaşık 85OC’ye kadar ısıtılmakta ve jarosit (KFe3(SO4)2(OH)6) mineralini bozundurmak için liç  öncesi ön işlem ypaılmaktadır. Böylece, kapanım halindeki altın ve gümüş serbet hale gelmektedir. Sıcaklık, tankların içerisine yerleştirilen kızgın yap boru sistemi ile sağlanmaktadır. Sıcak kireç uygulaması dünyada ender, Türkiye’de ise tek işletmemizde kullanılmaktadır.

Liç Ünitesi

Sıcak kireç ünitesinden gelen pulp, her biri 412 m3 hacimli, içinde karıştırıcılar bulunan 4 adet liç tankına verilmektedir. Liç tanklarına siyanür ve oksijen(hava) ilave edilerek katı haldeki altın ce gümüş sıvı faza geçirilmektedir.

Katı - Sıvı Ayrımı

Sıvı faza geçen altın ve gümüş, tikiner tankında sıvı – katı ayırımı işlemine tabi tutulur. Bu sistem ters akım süzdürmesi (dekantasyon) diye de adlandırılır. Bu ünitedeki tanklara flokülant (çöktürücü) eklenerek katılar çöktürülerek bozundurma ünitesine gönderilirken, yüklü olan üst akım ise kazanım ünitesine gönderilir.

Solüsyon Hazırlama

Birinci tikiner tankından gelen üst akıntı, ince filtrasyon ünitesine pompalanır. Bu ünitede tikiner ünitesinden gelen kirli haldeki solüsyonun kirlilik oranı 5 ppm’in altına düşürülmektedir. Temizlenen solüsyon havasızlaştırma kulesine gönderilerek içerisindeki çözünmüş oksijen miktarı 1 ppm’in altına düşürülür ve üzerine metali çinko tozu ilave edilerek altın ve gümüş çöktürülür. Uygulanan bu işleme Merril Crowe adı verilmektedir.

Bozundurma (Detoks)

Bozundurma ünitesine gönderilen atık, bir miktar siyanür ihtiva etmektedir. Bu atık solüsyon, atık depolama alanında gönderilmeden önce içermiş olduğu siyanürü kimyasal olarak parçalanarak veya duraylı formda çöktürülmesi işlemidir. Bozundurmanın gerçekleşebilmesi için sisteme bazı kimyasallar (Sodyummetabisülfit, Bakırsülfat, Sülfürik Asit gibi.) ilave edilmektedir. Siyanürü bozundurulan pulp, atık depolama alanına pompalanmaktadır.

İzabe (Dökümhane)

Pres filtrelerde çökeltilen altın ve gümüş konsantresi 1250OC sıcaklığındaki döküm potasına şarj edilir. Ergitme brülörü yardımıyla yapılmaktadır. Ergitmeden önce konsantre içerisine cüruf yapıcı yapıcı etkisi nedeniyle bazı kimyasallar ilave edilmektedir. Erimiş metal, kalıplara dökülür ve üzerindeki cüruf temizlenerek numaralandırılır ve hassas terazide tartılır.

Atık Depolama Alanı

Bozundurma ünitesinden pompalanan pulp, atık depolama alanında biriktirilmektedir. Depolama alanında gönderilen atıktaki solüsyon, alan içerisinde bulunan pompa yardımıyla tekrar proses suyu olarak sistemde kullanılmaktadır. Akredite Laboratuvarlar tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre atık depolama alanındaki siyanür miktarı < 1 ppm altında olduğu tespit edilmiştir.

Kimyasal Reaktif Besleme Ünitesi

Tesiste kullanılan kimyasallar olan sodyum siyanür, bakır sülfat, sodyum metabisülfit, sülfürik asit için çözelti hazırlama ve besleme tankları ile dozaj pompaları vardır.

Laboratuvar

Tesiste proses kontrolü ve diğer kimyasal analizler için Kimyasal Analiz Laboratuvarı ve Ar-ge çalışmalarını yapmak üzere de teknolojik test laboratuvarımız vardır. Başta Altın, Gümüş, Kurşun, Çinko, Bakır, Demir… gibi değerli metaller ile diğer elementlerin analizleri, işletmemizde kullanmış olduğumuz kimyasalların kontrolü ve dore analizleri yapılmaktadır.

AR-GE

AR-GE Laboratuvarımızda tesiste işlenecek günlük cevherlerin maksimum kazanımı için ve proses geliştirmek için teknolojik testler yapılmaktadır.

İşlenecek tüvenan cevherin maksimum kazanım elde edilmesi için araştırma ve geliştirme testleri yapılmakta, haftalık olarak işletmede kullanılan parametreler değiştirilerek denenmektedir. Çıkan analiz sonuçlarına göre parametreler işletmede kullanılmaktadır.

Co-Jen Binası

Tesis bünyesinde çalışan 3 MW’lık bir kojenerasyon sistemi yer almaktadır. Kojenerasyon sistemi tesis için gerekli elektrik ve ısı enerjisini sağlamak amacıyla sisteme ilave edilmiştir. Tesis bünyesinde yer alacak kojenerasyon tesisi 1242 kW termal, 1286 kW elektrik enerjisi üretme kapasitesindedir. Kojenerasyon sisteminde yakıt olarak doğal gaz (LNG) kullanılmaktadır.

GÜMÜŞHANE POLİMETALİK KURŞUN ÇİNKO BAKIR İŞLETMELERİ

Gümüştaş – Gümüşhane Maden sahası, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane İli’nin 2 km güneybatısında bulunmaktadır. IR-8479 nolu ruhsatımız, 1200’lerden kalma eski bir maden işletmesi olan Hazine Mağara bölgesini kapsar. Polimetalik Pb-Zn-Cu (Au-Ag) yatağı olarak tanımlanır. Yeraltı işletmesi olarak üretim yapılmaktadır.

Cevher Zenginleştirme Tesisimiz, Maden işletmemize 18 km uzaklıktadır.Flotasyon yöntemi uygulanarak Kurşun, Çinko ve Bakır konsantreleri ayrı ayrı üretilmektedir. Kurşun ve Bakır Konsantreleri Altın ve Gümüş’de içermektedir.

Jeoloji ve Mineralizasyon

Hazine Mağara, Güney Batı’ya 40-60’lık bir eğitimi olan N040oW doğrultulu tektonik bölge tarafından kontrol altında tutulan bir polimetalik sülfürlü Pb, Zn, Cu, Au ve Ag yatağı olarak tanımlanır.

Sahadaki Kayaçlar;

Andezit-bazalt lav ve piroklastikler Kuartz porfiri (Gümüşhane graniti Gümüşhane graniti, güneyden genç üniteler üzerine itilmiştir ve bir Eosen granodiyorit diziye girmiştir.

Cevherleşme masif kireçtaşlarına yerleşmiştir. İki tür mineralizasyon tanımlanmıştır. Birincisi Pb-Zen (Au-Ag) içeren Siyah Cevher, İkincisi ise Pirit oranı yüksek Pb-Zen-Cu (Au-Ag) içeren Sarı cevherdir.

Gümüştaş 2005 yılından itibaren maden sahasının, potansiyelini tespit etmek için önemli yatırımlar yapmıştır: 2013 yılı sonuna kadar, 188 Adet yüzey sondajı ile 34.538 metre, 198 adet te yeraltında yapılan sondaj ile 12.627 metre olmak üzere toplam olarak 386 adet sondaj deliği ile 47.165 metre sondaj yapıldı. Bunun sonucu 6.300.000 Ton cevher rezervi belirlendi.

 

Bu rezervde; Birinci tür; 1,81 g/ton Au, 77,11 g/ton Ag, %1,1 Cu, tenörlü yüksek pirit içeren mineralizasyondur. İkinci tür ise N70oW doğrultulu ve güneybatıya 60o eğimli %2,83 Pb ve %4,95 Zn, Cu:0,3 tenörlü, Au:0,8 gr/ton, Ag:65 gr/ton içerikli mineralizasyondur.

Gümüşhane graniti, güneyden genç üniteler üzerine itilmiştir ve bir Eosen granodiyorit diziye girmiştir.

Cevherleşme masif kireçtaşlarına yerleşmiştir. İki tür mineralizasyon tanımlanmıştır. Birincisi Pb-Zn (Au-Ag) içeren Siyah Cevher, İkincisi ise Pirit oranı yüksek Pb-Zn-Cu (Au-Ag) içeren Sarı cevherdir.

Gümüşhane Kurşun – Çinko – Bakır Flotasyon Tesisi

Maden işletmemizden üretilen cevherler karayolu ile 18 km mesafedeki, Gümüşhane organize bölgesinde bulunan ve flotasyon yöntemi uygulanan Cevher zenginleştirme tesisimize nakledilmektedir.

Mineraloji

Siyah cevher : Sfalerit, galenit, piriz ve az miktarda kalkopirit içerir

Sarı cevher : Pirit, Kalkopirit, Sfalerit, galenit ve fahlerz mineralleri içerir.

Tesis kapasitesi : 400.000 ton/yıl tuvenan cevher çalışılabilmektedir.

Konsantre Üretimi : Altın ve Gümüş içeriğine sahip olan konsantrelerden;

Çinko Konsantre : 28273 ton/yıl

Kurşun Konsantre : 11555 on/yıl Bakır Konsantre :4737 ton/yıl dır

Kırma Ünitesi;

Bunkerli vibrasyonlu besleyici, Çeneli Kırıcı, Yatay milli darbeli kırıcı, Titreşimli elek ve konveyör bantlardan ibarettir. Toz oluşumunu önlemek için, Yüksek teknolojili Jet-Pulse Toz Filtresi tesis edilmiştir.

 

ÖĞÜTME ÜNİTESİ

İki Kademede öğütme işlemi yapılmaktadır. Her iki kademede de Bilyeli Değirmenler Kullanılmaktadır.

 

FLOTASYON ÜNİTESİ

Flotasyon Ünitesi, Kurşun-Çinko, Bakır Selektif devrelerinden oluşmaktadır. Silindirik Flotasyon Tankları ile Flotasyon devreleri düzenlenmiştir. Kurşun Bakır Selektif devresinde konvansiyonel Flotasyon Hücreleri kullanılmaktadır.

 

Filtre Ünitesi

Pres Filtreler ve Tamburlu Filtreden ibarettir.

 

Atık Depolama Ünitesi

Atık depolama Alanı sızdırmaz olarak ve baraj normlarında yapılmıştır. Atık depolama alanında prosesten gelen (katı atık+su) karışımından, katıların çöktürülmesinden sonra temizlenen su prosese tekrar geri beslenerek kapalı devre halinde çalışılmaktadır.

İletişim

Karşıyaka Mah. Osmanbey Cad. Alkan Apt No:22 Merkez/Gümüşhane

+90 456 213 81 92

info@gumustasmaden.com.tr

Bizimle iletişime Geçin